Info ITM ARAD

Contracte colective de muncă


Conform art. 97 din Legea nr. 367 din 2022, republicată, privind încheierea contractelor colective de muncă:

(1) Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători.

(2) Inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali.

(3) Inițiatorul negocierii colective, potrivit alin. (2), poate face acest demers cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.

(4) Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maximă poate fi depășită doar prin acordul părților.

(5) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părți.”

 

Acte necesare pentru înregistrarea contractelor colective de muncă, la ITM:

  • contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părți;
  • dovada convocării părților îndreptățite să participe la negociere;
  • împuternicirile scrise pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă;
  • dovezile de reprezentativitate ale părților, lista de semnături ale membrilor de sindicat sau dovada încasării cotizațiilor membrilor, cu specificarea numărului total de membri și/sau a proceselor-verbale de alegere a reprezentanților angajaților/lucrătorilor.
  • procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conținând poziția părților;
  • mandatele ;
  • copie certificat înregistrare ONRC;
  • copie act constitutiv/statut;
  • copie CI ale părților mandatate să negocieze și să semneze,

 

Modele acte necesare CCM:

01 anunt

02 proces verbal alegere reprezentanti si anexa semnaturi

03 imputernicire prin mandat special salariati

04 imputernicire prin mandat special

05 convocator

06 proces verbal de negociere initial

07 proces verbal de negociere

08 cerere inregistrare CCM sau AA-1