Info ITM ARAD

Securitate şi sănătate în muncă


  • În activitatea de control securitate şi sănătate în muncă, consultanţă şi autorizări
  • I.1. Control securitate şi sănătate în muncă:

1. controlează aplicarea corectă  şi unitară a legilor şi a celorlalte acte normative care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă în sectoarele public, mixt şi privat, notificând prin înscrisuri neconformităţile;
2. controlează pe parcursul executării şi la punerea în funcţiune a unor  obiective, instalaţii şi utilaje aplicarea şi asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
3. verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă;
4. controlează modul în care sunt îndeplinite obligaţiile unităţilor referitoare la instruirea personalului privind normele de protecţia muncii;
5. verifică la unităţi programarea şi utilizarea eficientă a fondurilor pentru realizarea măsurilor de protecţia muncii;
6. urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a condiţiilor pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
7. controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea echipamentelor tehnice, a echipamentelor individuale de protecţie la producători, importatori şi utilizatori;
8. controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către agenţii economici;
9. verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării accidentelor de muncă;
10. cercetează sub aspectul cauzelor şi al răspunderilor accidentele care au produs invaliditate, deces, precum şi accidentele colective şi incidentele periculoase, întocmind dosar de cercetare;
11. controlează din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă locurile de muncă la care activitatea se desfăşoară în condiţii deosebite şi speciale;
12. analizează şi soluţionează în conformitate cu reglementările în vigoare sesizările şi reclamaţiile în legătură cu protecţia muncii;
13. controlează modul în care conducerile agenţilor economici instruiesc angajaţii privind cunoaşterea riscurilor de îmbolnăvire profesională şi a măsurilor preventive ce se impun;
14. analizează periodic împreună cu agenţii economici sau cu organismele interesate frecvenţa şi cauzele accidentelor de muncă, în vederea stabilirii măsurilor de prevenire;
15. organizează întâlniri trimestriale cu reprezentanţii persoanelor juridice şi fizice din teritoriu, pentru informare şi consiliere;
16. controlează dacă persoanele juridice sau fizice autorizate să presteze servicii în domeniul protecţiei muncii respectă condiţiile de acreditare;
17. controlează sub aspectul organizării, dotării şi funcţionării, staţiile de salvare din unităţi, mijloacele de acordare a primului ajutor şi impune înfiinţarea acestora, când este cazul;
18. informează Inspecţia Muncii asupra unor deficienţe grave apărute în unităţi;
19. verifică măsurarea periodică a eficienţei instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ (prize de pământ);
20. constată şi sancţionează în baza actelor normative pentru nerespectarea de către persoanele juridice şi fizice a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă;
21. controlează respectarea de către unităţi a încadrării în grupe şi categorii (pentru medii normale şi medii explozive a echipamentelor tehnice);
22. controlează modul în care personalul din unităţi este pregătit să acorde primul ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege;
23. controlează aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a celorlalte acte normative care reglementează condiţiile de muncă notificând prin înscrisuri neconformităţile;
24. participă, conform Hotărârii Guvernului nr.261/2001, la măsurători şi determinări de noxe în vederea stabilirii locurilor de muncă în condiţii deosebite şi urmăreşte modul în care se elaborează şi se îndeplinesc programele de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă;
25. participă, alături de laboratoarele de specialitate abilitate, la măsurători şi determinări de noxe, în vederea stabilirii categoriilor de salariaţi care pot beneficia de sporuri salariale sau alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare;
26. controlează modul de  aplicare a măsurilor medicale preventive privind asigurarea stării de sănătate a salariaţilor expuşi la noxe;
27. controlează respectarea normelor şi dispoziţiilor tehnice emise de Ministerul  Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu pentru prevenirea bolilor profesionale şi creşterea capacităţii de muncă;
28. controlează respectarea prevederilor de ergonomie a muncii şi impune luarea de măsuri tehnice şi organizatorice de îmbunătăţire progresivă a condiţiilor de muncă şi de reducere a efortului fizic şi psihic;
29. controlează dotarea locurilor de muncă cu puncte de prim ajutor în caz de accidentare şi modul în care personalul este instruit pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului;
30. controlează respectarea prevederilor legale referitoare la organizarea timpului de muncă, ritmuri de muncă, pauze de odihnă;
31. controlează respectarea legislaţiei în vigoare privind angajarea şi repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă în raport cu starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice ale acestora;
32. controlează dacă schimbarea locurilor de muncă se face  în concordanţă cu avizele medicale;
33. controlează respectarea prevederilor legale privind manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor;
34. controlează respectarea prevederilor legale privind refacerea capacităţii de termoreglare a organismului, dotarea locurilor de muncă cu utilităţile social-sanitare prevăzute de normele în vigoare;
35. controlează respectarea prevederilor  legale privind munca femeilor şi a tinerilor;
36. analizează periodic împreună cu agenţii economici sau cu organismele interesate frecvenţa şi cauzele îmbolnăvirilor profesionale, în vederea stabilirii măsurilor de prevenire;
37. urmareste supravegherea pietei si evaluarea conformitătii echipamentelor tehnice.

  • I.2. Indrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, autorizări

În conformitate cu art.6 alin.(2) şi art.7 alin.(2) din Legea nr.108/1999 cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.1 şi 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.767/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.521/08.08.2001 pentru aprobarea Normativului cu tarifele ce se aplică pentru plata prestărilor de servicii, prestează următoarele servicii:

1. expertizarea persoanelor fizice şi juridice în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, a revizuirii autorizaţiei la schimbarea condiţiilor iniţiale;
2. organizarea cursurilor, acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului cu activitate în domeniul protecţiei muncii;
3. organizarea de cursuri pentru pregătirea evaluatorilor nivelului de risc;
4. consultanţă pentru elaborarea  instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
5. analize, expertize şi asistenţă tehnică privind activităţile specifice sectorului minier şi utilizarea materialelor explozive;
6. analizarea şi avizarea documentaţiilor aferente instalaţiilor din mediile cu potenţial exploziv;
7. expertize şi avize în vederea eliberării autorizaţiei pentru producerea, deţinerea, transportul, comercializarea şi utilizarea substanţelor toxice şi explozive;
8. consultanţă şi asistenţă de specialitate la evaluarea nivelului de risc/securitate, în vederea stabilirii programelor de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
9. expertiză în vederea autorizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi manipularea capselor pentru pistoale de implantat bolţuri;
10. consultanţă privind metodele şi mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor legislative în scopul normalizării condiţiilor de muncă;
11. consultanţă şi asistenţă în vederea autorizării categoriilor de personal din punct de vedere al protecţiei muncii, prevăzute de Normele Generale de Protecţie a Muncii;
12. consultanţă de specialitate pentru selectarea sortimentelor de Echipamente Individuale de Protecţie, Echipamente Individuale de Lucru în vederea întocmirii Normativelor interne;
13. consultanţă în vederea verificărilor periodice ale Echipamentelor Individuale de Protecţie;
14. consultanţă tehnică pentru întocmirea documentaţiilor tehnice în vederea certificării echipamentelor tehnice (E.T.);
15. consultanţă tehnică referitoare la utilizarea standardelor de securitate a muncii;
16. consultanţă cu privire la modul de acordare a primului ajutor la locul accidentului;
17. consultanţă în vederea identificării locurilor ce trebuie semnalizate şi selectarea mijloacelor de semnalizare a riscurilor;
18. organizarea de cursuri pentru perfecţionarea membrilor Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă, constituite la nivelul agenţilor economici.

<<< Înapoi

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Examen de promovare in grad profesional

Examen de promovare in grad profesional

Anunt examen de promovare in grad profesional 2024Bibliografie si tematica 2024

 
INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă – Supravegherea pieții, au efectuat pe parcursul trimestrului II al...

 
LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

Legea nr. 337 adoptată în luna decembrie 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, instituie data de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii,...

 
Masuri de protectie pe timp de canicula

Masuri de protectie pe timp de canicula

Având în vedere prognoza meteorologică a următoarei perioade, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor obligațiile legale...