Info ITM ARAD

În domeniul Relatii de Munca


———————————————————————————————————————————

LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*)
pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002

ART. 20
Împiedicarea, în orice mod, de către un angajator, persoana fizica sau juridică, a inspectorilor de munca sa îşi exercite controlul în limitele prevăzute la art. 6 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei.
ART. 21
Refuzul unui angajator, persoana fizica sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, în limitele şi cu respectarea prevederilor art. 6 şi 19, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.

———————————————————————————————————————————

HOTARARE nr. 161 din 3 februarie 2006 (*actualizata*)
privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
(actualizata pana la data de 26 ianuarie 2007*)
EMITENT:     GUVERNUL

ART. 8
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in termenele si forma prevazute de prezenta hotarare;
b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in forma electronica, precum si dosarul personal al salariatilor;
c) necompletarea registrului in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
d) neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii*);
————
Litera d) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010.
e) completarea registrului cu date eronate*).
————
Litera e) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza*):
a) cele prevazute la lit. a)-c), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) cea prevazuta la lit. d), cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de munca neinregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei;
c) cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.
————
Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
————
Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform art. II din HOTARAREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010, dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei hotarari;

———————————————————————————————————————————

HOTARARE nr. 500 din 18 mai 2011
privind registrul general de evidenta a salariatilor
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011
Data intrarii in vigoare : 1 august 201

ART. 9
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor;
c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4;
d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului.
g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat;
i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);
j) nerespectarea prevederilor art. 7.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cea prevazuta la lit. a), cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei;
b) cele prevazute la lit. b)-c), cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;
c) cea prevazuta la lit. d)-f) si i) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) cea prevazuta la lit. g) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) cea prevazuta la lit. h) si j) cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
(4) Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la alin. (2) lit. b)-e).
(5) Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se face cu respectarea:
a) art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;
b) art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari;

———————————————————————————————————————————

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*)
CODUL MUNCII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011
Data intrarii in vigoare : 18 mai 201

EMITENT:     PARLAMENTUL

ART. 260
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;
b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) incalcarea obligatiei prevazute la art. 140, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;
i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
k) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;
l) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
m) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
n) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
o) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 102, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
p) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare;

———————————————————————————————————————————

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*)
privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007

ART. 46
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) – (4), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (3), art. 11-14 şi ale art. 15-23.

———————————————————————————————————————————

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizata*)
privind protectia maternitatii la locurile de munca
(actualizata pana la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT:     GUVERNUL

ART. 27
(1) Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:
a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 5.000 lei;
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

———————————————————————————————————————————

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*)
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă
(actualizată până la data de 25 martie 2009*)
EMITENT:     PARLAMENTUL

ART. 113
Constituie contravenţie următoarele fapte:
b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din România prevăzute la art. 15;
f) nerespectarea prevederilor art. 50;
j) neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj.
ART. 114
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 113 se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. a), b), f), h) şi j), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

<<< Înapoi

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Vineri, 19.04.2019, începând cu ora 10.00 intalnire ITM – angajatori, cu participarea Serviciului pentru Imigrari al judetului Arad (IGI)

Vineri, 19.04.2019, începând cu ora 10.00 intalnire ITM – angajatori, cu participarea Serviciului pentru Imigrari al judetului Arad (IGI)

Vineri, 19.04.2019, începând cu ora 10.00, la sediul Rectoratului Universității AUREL VLAICU din Arad (fostul Liceu Sanitar – lângă Primăria Arad), va avea...

 
La ITM Arad carnetele de munca inca isi asteapta titularii

La ITM Arad carnetele de munca inca isi asteapta titularii

Întrucât în preajma sărbătorilor pascale foarte multe persoane care muncesc în străinătate se întorc în țară, readucem în atenția celor interesați,...

 
Anunt achizitie publica

Anunt achizitie publica

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD cu sediul în Arad, strada Episcopiei nr. 11-13, C.I.F. 12337817, anunţă iniţierea procedurii de achiziţie directă de...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...