Info ITM ARAD

Regulament propriu


REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE  MUNCĂ

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare Inspectorat, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor.
Art.2. Inspectoratul este organizat şi funcţionează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, dispune de capacitate funcţională, administrativă şi de gestiune a
resurselor umane si financiare.
>
Art.3. Inspectoratul are sediul, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ şi organizează cu acordul Inspecţiei Muncii puncte de lucru în această localitate şi/sau în alte localităţi din judeţ.
Art.4. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori şi entităţi juridice.
Art.5. Activitatea Inspectoratului este îndrumată şi controlată de către Inspecţia Muncii.
Art.6. Inspectorul şef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii, iar inspectorii şefi adjuncţi sunt subordonaţi ierarhic inspectorului
sef.
>
Art.7. Inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii aprobă extinderea limitelor de competenţă ale inspectorului şef.
Art.8. (1) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media, putând furniza, la cererea acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă, potrivit prevederilor legale, cu înştiinţarea ulterioară a Inspecţiei Muncii;
(2) Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor specialişti din unităţile de producţie, cercetare, proiectare şi din alte instituţii publice ale statului, cu înştiinţarea ulterioară a Inspecţiei Muncii.
Art.9. (1) Inspectoratul, prin personalul propriu, poate să presteze servicii şi să furnizeze date/informaţii contra cost, în condiţiile legii.
(2) Contravaloarea prestaţiilor prevăzute la alin.1 se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, se suportă de beneficiarii acestora şi constituie venituri la bugetul de stat.
Art. 10. (1) în cadrul Inspectoratului se constituie Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentanţi ai compartimentelor cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului, desemnaţi prin decizia inspectorului şef, şi din reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional,
astfel cum au fost desemnaţi de către acestea.
(2) Consiliul Consultativ Tripartit prevăzut la alin. (1) are urnmoafele^Dsjbuţii:
– asigură realizarea dialogului social la nivelul InspectoratuliJş /JMA/
– analizează problemele de interes comun identificate în fâiqaH^p^ederilor legislaţiei din domeniul de competenţă al Inspectoratului şi râ^^^wfi^i pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul de competenţă ;
– analizează aspectele care privesc încălcarea legislaţiei muncii atât de către angajatori cât şi de salariaţi şi formulează propuneri cu privire la măsurile legale în vederea soluţionării acestora;
– propune linii de acţiune prin care angajatorii să fie informaţi şi determinaţi să ia măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, prin crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos, dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale;
– identifică şi analizează domeniile de activitate în care angajatorii sunt susceptibili de a utiliza muncă nedeclarată şi formulează propuneri pentru diminuarea acestui fenomen.
(3) Modul de funcţionare a Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului se stabileşte prin decizia inspectorului şef.
(4) Concluziile întâlnirilor Consiliului Consultativ Tripartit vor fi comunicate operativ, în scris, inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA Şl FUNCŢIONAREA INSPECTORATULUI
Art. 11.(1) Inspectoratul este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii.
(2) Atribuţiile generale şi specifice din domeniile de competenţă ale Inspectoratului, prevăzute în actele normative menţionate la alin. (1) se completează cu atribuţiile prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 12. Inspectoratul este condus de un inspector şef, care în exercitarea atribuţiilor de conducere are în subordine doi inspectori şefi adjuncţi.
Art. 13. (1) Inspectorul şef, inspectorul şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă şi inspectorul şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor sunt numiţi prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, în condiţiile legii.
(2) în cazul în care în cadrul inspectoratului teritorial de muncă funcţia publică de conducere de inspector-şef şi/sau de inspector-şef adjunct este vacantă sau temporar vacantă, până la ocuparea temporară sau definitivă, în condiţiile legii, inspectorul general de stat poate delega atribuţiile, în condiţiile legii.
(3) Inspectorul-şef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat, iar inspectorii-şefi adjuncţi sunt subordonaţi ierarhic inspectorului-şef.
(4) în perioadele în care inspectorul-şef se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegaţie sau lipseşte din alte motive, în condiţiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul-şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sau inspectorul-şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-şef.
(5) în perioadele în care inspectorul-şef şi inspectorii-şefi adjuncţi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), atribuţiile inspectorului-şef se deleagă unui funcţionar public din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-şef.
Art.14. (1) Structura organizatorică a Inspectoratului, aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, prevede că:
(2) Inspectorul şef are în subordine:
I. Inspectorul şef adjunct care coordonează activitatea Tn domeniul relaţiilor de muncă, în subordinea căruia funcţionează:
Compartimentul control relaţii de muncă;
Compartimentul contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă; Compartimentul control muncă nedeclarată.
II. Inspectorul şef adjunct care coordonează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor, în subordinea căruia funcţionează:
Compartimentul control securitate şi sănătate în muncă; Compartimentul supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
III. Compartimentele de specialitate:
Compartimentul audit intern;
Compartimentul economic, resurse umane, administrativ şi informatică; Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul; Compartimentul legislaţie, contencios administrativ.
(3) Prin excepţie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, în subordinea directă a inspectorului şef funcţionează compartimentul Control muncă nedeclarată şi compartimentul Contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă.
Art.15. Inspectorul şef stabileşte atribuţii salariaţilor Inspectoratului, în condiţiile legii.
Art.16. Activitatea inspectoratului teritorial de muncă se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative în vigoare, precum şi în baza Programului cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului, elaborat în baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii.
Art.17.(1) Activitatea de control a inspectoratului teritorial de muncă se face în baza Planului anual de control şi a Graficului lunar de control al inspectorilor de muncă. Aceste documente vor fi avizate de inspectorul şef adjunct în domeniu de competenţă şi vor fi aprobate de inspectorul şef.
(2) Planul anual de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, precum şi fondul de timp necesar estimat în cadrul anului calendaristic şi se elaborează în termen de 15 zile de la aprobarea Programului cadru de acţiuni propriu al inspectoratului teritorial de muncă.
(3) Graficul lunar de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, fondul de timp necesar estimat, precum şi inspectorii de muncă care vor efectua controlul. Graficul lunar de control se elaborează la încheierea lunii în curs pentru luna următoare;
(4) Trimestrial, Inspectoratul organizează, pe sectoare de activitate, acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor. x^mT^
(5) Concluziile acţiunilor de informare organizate de inspectorate VOrg^otaunicate operativ, în scris, inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii. /J|HjB/ *\
Art.18. (1) în realizarea activităţii de control vor fi utilizate^afjPŞS/ Wtodele, procedurile, metodologii le, ghidurile sau instrumentele specifice^^^^^piomeniul
relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor.
(2) La stabilirea tipului şi frecvenţei controlului, precum şi a numărului de inspectori de muncă care vor participa la control se vor avea în vedere următoarele elemente: mărimea şi volumul de activitate desfăşurat de unitate, nivelul de risc al activităţilor, evoluţia indicatorilor specifici în domeniul de competenţă şi rezultatele obţinute din analiza informaţiilor cuprinse în bazele de date ale instituţiei;
(3) Campaniile şi acţiunile tematice organizate de inspecţia Muncii la nivel naţional au caracter prioritar pentru Inspectorat.
Art.19. Activitatea inspectoratului teritorial de muncă se desfăşoară în zilele lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale. Excepţie fac inspectorii de muncă care au repartizate în control unităţi cu foc continuu, care cercetează evenimentele, precum şi cei care desfăşoară activităţi prevăzute în afara orelor de program în cadrul campaniilor, controalelor inopinate, acţiunilor tematice. Orele lucrate suplimentar se compensează prin ore libere plătite sau, după caz, vor fi plătite conform prevederilor legale.
CAPITOLUL III
CONDUCEREA PE NIVELURI IERARHICE A INSPECTORATULUI
Art.20. Atribuţiile inspectorului şef, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.488/2017, se completează cu următoarele:
1) organizează, coordonează, îndrumă, controlează, răspunde şi informează operativ inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii de activitatea Inspectoratului;
2) organizează, în calitate de preşedinte, activitatea Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului;
3) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Inspectoratului;
4) asigură desfăşurarea activităţii curente şi de perspectivă a Inspectoratului, având în vedere dispoziţiile şi deciziile inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
5) informează operativ, în scris, inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii cu privire la concluziile întâlnirilor Consiliului Consultativ Tripartit;
6) informează operativ, în scris, inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii cu privire la constatările rezultate ca urmare a acţiunilor de informare organizate trimestrial de Inspectorat;
7) semnează toate actele de procedură în litigiile în care Inspectoratul este parte;
8) informează , în scris, inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii cu privire la litigiile în care Inspectoratul este parte, altele decât cele care au ca obiect contestaţiile proceselor verbale de control şi proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
9) aprobă sau propune, după caz, încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, în condiţiile legii;
10) stabileşte, urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat/numit în funcţie, conform regulamentului de organizare şi
funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă şi informează periodic inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii cu privire la neconformităţile identificate;
11) reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, cu persoanele fizice şi juridice, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu alte organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media;
12) informează operativ, în scris, inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii cu privire la colaborările cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media;
13) participă la şedinţele Colegiului Inspecţiei Muncii la solicitarea inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
14) asigură îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale;
15) respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
16) angajează şi utilizează fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
17) respectă prevederile legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea inspectoratului şi a celor provenite de la inspectorul general de stat, Inspecţia Muncii şi de la angajatori;
18) încheie acte juridice, în condiţiile legii, în numele şi pe seama Inspectoratului, conform competenţelor sale;
19) prezintă inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii situaţia economico- financiară a Inspectoratului, modul de realizare a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
20) aprobă procedurile operaţionale, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21) stabileşte şi ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, pentru cunoaşterea de către lucrătorii proprii a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
22) la solicitarea inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii participă sau desemnează persoanele din cadrul Inspectoratului care sa participe la acţiuni sau în grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii;
23) dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Inspectoratului cu privire la activitatea desfăşurată;
24) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie din Inspectorat;
25) participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi la avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
26) asigură funcţionarea secretariatului comisiei de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;
27) emite decizii în exercitarea atribuţiilor sale;

28) avizează programul cadru de acţiuni propriu şi îl supur jpectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
29) răspunde pentru aplicarea dispoziţiilor şi deciziilor inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
30) răspunde de realizarea măsurilor dispuse de Inspecţia Muncii, prin notele/rapoartele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite;
31) răspunde de organizarea serviciului de permanenţă de la nivelul Inspectoratului;
32) aprobă planul anual de control şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă;
33) vizează procesele verbale de cercetare întocmite de inspectorii de muncă şi transmite Inspecţiei Muncii dosarele de cercetare în vederea avizării acestora, în condiţiile legii;
34) asigură refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului în cazul în care acesta este respins şi transmiterea în termenul legal, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;
35) avizează dosarele de cercetare întocmite de angajatori, în condiţiile legii;
36) ia măsuri pentru retragerea avizului acordat dosarelor de cercetare întocmite de comisia numită de angajator şi dispune refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;
37) aprobă reducerea perioadei prevăzute de art.72 alin.(5) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.73 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
38) autorizează angajatorii să acorde cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art.137 alin.(4) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
39) răspunde de soluţionarea plângerilor prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, după caz, la propunerea inspectorilor şefi adjuncţi în domeniul de competenţă;
40) semnează certificatele constatatoare eliberate de Inspectorat şi aprobă propunerile inspectorilor de muncă privind înscrierea măsurii de sistare a activităţii în certificatele constatatoare;
41) informează operativ inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii, conform procedurilor stabilite, despre evenimentele cu urmări grave produse şi despre deficienţele grave depistate de inspectorii de muncă în unităţile controlate;
42) pune la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;
43) analizează periodic sau ori de câte ori este nevoie, cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din Inspectorat, dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii şi informează inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii cu privire la problemele semnalate de personalul din subordine;
44) asigură elaborarea la termen a ştatului de funcţii pe care îl transmite spre avizare Inspecţiei Muncii, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite;
45) aprobă, contrasemnează şi întocmeşte, după caz, fişele de post pentru personalul din cadrul Inspectoratului, conform reglementărilor legale;
46) realizează şi contrasemnează după caz, evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;
47) întocmeşte fişele de post şi evaluează performanţele profesionale individuale ale inspectorilor şefi adjuncţi, conform reglementărilor legale;
48) aprobă planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din Inspectorat, planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul inspectoratului teritorial de muncă în scopul instruirii funcţionarilor publici;
49) aprobă programarea, efectuarea şi reprogramarea concediilor de odihnă pentru personalul Inspectoratului;
50) asigură elaborarea la termen a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, pe care îl transmite spre aprobare Inspecţiei Muncii;
51) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în conformitate cu reglementările legale;
52) răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii în calitate de ordonator terţiar de credite;
53) asigură şi răspunde de întocmirea, semnarea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform prevederilor legale;
54) organizează controlul financiar preventiv în cadrul Inspectoratului;
55) aprobă cadrul proiectelor de operaţiuni care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu pentru Inspectorat;
56) evaluează activitatea persoanelor din cadrul Inspectoratului, care exercită controlul financiar preventiv propriu, cu acordul inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
57) organizează potrivit reglementărilor legale activităţile de securitate şi sănătate în muncă, paza şi stingerea incendiilor şi apărare civilă pentru Inspectorat;
58) aprobă planul anual de audit intern;
59) coordonează auditul intern organizat la nivelul Inspectoratului;
60) aprobă, potrivit prevederilor legale, planul anual de achiziţii publice, strategia anuală de achiziţii publice, referatele de necesitate, strategiile de contractare şi celelalte documente care se întocmesc în cadrul achiziţiilor directe şi procedurilor de achiziţii publice la nivelul Inspectoratului;
61) întocmeşte, verifică şi ia măsuri pentru respectarea Regulamentului de Ordine Interioară de către personalul din Inspectorat;
62) aprobă ştatele de plată ale drepturilor salariale ale personalului din Inspectoratul;
63) aprobă ordinele de deplasare ale personalului din Inspectorat;
64) stabileşte, potrivit legii, răspunderea materială a funcţionarilor publici pentru recuperarea pagubelor pe care aceştia le-au produs inspectoratului teritorial de muncă;
65) organizează accesul la informaţiile publice, activitatea de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor şi acordă audienţe;
66) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente emise şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;
67) repartizează spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări care sunt în atribuţiile Inspectoratului;
68) asigură, potrivit legii, arhivarea documentelor elaborate/gestionate de Inspectorat, în domeniile de competenţă; ^-rSmt-^
69) asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul
70) transmite către mass-media informaţii de interes publM^afflffl^scJactivitatea Inspectoratului, în condiţiile prevăzute de lege şi cu inform^a>^?s^âirealabilă a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
71) coordonează transmiterea în termenul legal, la organele fiscale, a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, potrivit prevederilor „Metodologiei privind Regimul şi circuitul formularelor/documentelor utilizate în derularea activităţii de control a inspectorilor de muncă”;
72) analizează propunerile inspectorilor şefi adjuncţi referitoare la îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul de competenţă şi le înaintează Inspecţiei Muncii;
73) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse de inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii.
Art.21. Atribuţiile inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sunt următoarele:
1) organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de control în domeniul relaţiilor de muncă şi, după caz, participă la acţiunile de control, cu acordul inspectorului şef;
2) asigură informarea operativă a inspectorului şef privind evenimentele deosebite din domeniul relaţiilor de muncă, precum şi cu privire la desfăşurarea activităţii de control în domeniul de competenţă;
3) analizează periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în domeniul de competenţă şi informează inspectorul şef cu privire la concluziile rezultate;
4) analizează periodic cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din subordine, dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii şi informează inspectorul şef cu privire la problemele semnalate de personalul din subordine;
5) coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate şi reprezintă inspectoratul în domeniul de competenţă;
6) analizează şi face propuneri inspectorului şef în scopul aplicării măsurilor de prevenire, identificare şi combatere a muncii nedeclarate, precum şi pentru îndeplinirea altor obiective stabilite în domeniul specific;
7) stabileşte, urmăreşte şi informează periodic inspectorul şef cu privire la realizarea, pe compartimente, a atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat/numit în funcţie, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;
8) respectă prevederile legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea inspectoratului teritorial de muncă şi a celor provenite de la inspectorul general de stat, Inspecţia Muncii şi de la angajatori;
9) dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din compartimentele subordonate potrivit domeniului de competenţă;
10) urmăreşte respectarea normelor de disciplină şi din regulamentul de ordine interioară şi ia măsuri în cazul nerespectării acestuia de către personalul din subordine;
11) aplică regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile de lucru elaborate la nivelul Inspectoratului conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul din compartimentele subordonate;
13) stabileşte măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate şi identifică cele mai eficiente metode de control în domeniul de competenţă;
14) răspunde de realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi de transmiterea răspunsurilor la termenele stabilite;
15) pune la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;
16) asigură gestionarea registrelor de evidenţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de procedurile/metodologiile Inspecţiei Muncii;
17) răspunde de realizarea măsurilor dispuse în domeniul de competenţă de Inspecţia Muncii, prin notele/rapoartele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite;
18) întocmeşte şi contrasemnează după caz, fişele de post pentru personalul din subordinea sa, conform reglementărilor legale;
19) realizează şi contrasemnează după caz, evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;
20) elaborează proiectul programului propriu de acţiuni,în domeniul de competenţă, în baza analizelor, datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;
21) repartizează lucrările pe domenii de activitate în funcţie de pregătirea profesională a inspectorilor de muncă, şefilor de serviciu şi/sau de birou din subordine, urmărind încărcarea echilibrată a sarcinilor alocate;
22) organizează şi asigură îndeplinirea acţiunilor specifice în domeniul depistării muncii nedeclarate;
23) elaborează propuneri privind planul anual de control, în domeniul de competenţă, pe care îl înaintează inspectorului şef în vederea aprobării;
24) avizează planul anual de control şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;
25) acordă audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a reclamaţiilor şi sesizărilor din domeniul specific;
26) semnează, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor subordonate;
27) avizează graficele de concediu pentru personalul din compartimentele subordonate;
28) vizează pentru legalitate deciziile emise de inspectorul şef în domeniul de competenţă;
29) avizează rapoartele privind necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentelor subordonate;
30) urmăreşte realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;
31) verifică, analizează şi evaluează gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control;
32) organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de înregistrare şi evidenţă contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii

33) organizează activitatea privind registrele generale d^ evk salariaţilor, precum şi activitatea privind evidenţa zilierilor şi a fefnej ¡prestaţiilor acestora;
34) organizează şi urmăreşte activitatea de predare a carnetelor de muncă neridicate de către titularii acestora;
35) analizează în colaborare cu compartimentul legislaţie, contencios administrativ proiectele de concediere colectivă notificate de angajatori;
36) propune spre aprobare inspectorului şef reducerea perioadei prevăzute de art.72 alin.(5) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.73 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
37) propune inspectorului şef autorizarea angajatorilor de a acorda cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art. 137 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
38) asigură realizarea concilierii şi arbitrajului în cazul conflictelor de muncă;
39) duce la îndeplinire de îndată măsurile dispuse de reprezentanţii Inspecţiei Muncii în acţiunile organizate în comun şi asigură mijloacele necesare îndeplinirii acestora;
40) face propuneri, după caz, cu privire la soluţionarea plângerilor prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, în domeniul de competenţă;
41) asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;
42) răspunde de organizarea periodică a unor acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul relaţiilor de muncă şi informează inspectorul şef cu privire la problemele ridicate de angajatori;
43) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul de competenţă, pe care le înaintează inspectorului şef;
44) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.
Art.22. Atribuţiile inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor sunt:
1) organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor şi participă la acţiunile de control, cu acordul inspectorului şef;
2) informează operativ inspectorul şef cu privire la desfăşurarea activităţii de control în domeniul de competenţă;
3) stabileşte măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi pentru aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate şi identifică cele mai eficiente metode de control în domeniul de competenţă;
4) răspunde de realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi transmiterea răspunsurilor acestora la termenele stabilite;
5) pune la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;
6) coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate şi reprezintă Inspectoratul în domeniul de competenţă;
7) răspunde de realizarea măsurilor dispuse în domeniul de competenţă de Inspecţia Muncii, prin notele/rapoartele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite;
8) urmăreşte respectarea normelor de disciplină şi din regulamentul de ordine
interioară şi ia măsuri în cazul nerespectării acestora de către personalul din subordine;
9) îndeplineşte atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi sancţionarea personalului din compartimentele subordonate;
10) aplică regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile de lucru elaborate la nivelul Inspectoratului conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11) elaborează proiectul programului propriu de acţiuni,în domeniul de competenţă, în baza analizelor, datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;
12) elaborează propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în domeniul specific pe care îl înaintează inspectorului şef în vederea aprobării;
13) avizează planul anual de control şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;
14) acordă audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a petiţiilor din domeniul de competenţă;
15) semnează, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor coordonate;
16) vizează pentru legalitate deciziile emise de inspectorul şef în domeniul de competenţă;
17) avizează graficele de concediu pentru compartimentele din subordine;
18) formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;
19) urmăreşte realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă, precum şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;
20) analizează periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în domeniul de competenţă şi informează inspectorul şef cu privire la concluziile rezultate;
21) analizează periodic cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din subordine, dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii şi informează inspectorul şef cu privire la problemele semnalate de personalul din subordine;
22) asigură furnizarea informaţiilor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează pentru actualizarea bazei de date a Inspectoratului;
23) monitorizează modul de gestionare a listelor serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate de comisia de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;
24) monitorizează modul de gestionare a listei documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă avizate de comisia de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;
25) verifică, analizează şi evaluează gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale decide în consecinţă;

Pages: 1 2

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Activitatea in regim zilier

Activitatea in regim zilier

26.05.2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad obligațiile și drepturile legale pe care le au,...

 
ITM Arad avertizeaza – numarul petitiilor este in crestere

ITM Arad avertizeaza – numarul petitiilor este in crestere

În perioada 01.01.2023 – 30.04.2023 la nivelul ITM Arad au fost înregistrate 136 de petiții scrise, cu 30 % mai mult decât în aceeași perioadă a anului...

 
28 Aprilie – Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca

28 Aprilie – Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca

Securitatea și Sănătatea în Muncă – Să implementăm un mediu de muncă sigur și sănătos, este tema sub care Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.)...

 
Anunt achizitie publica

Anunt achizitie publica

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD cu sediul în Arad, strada Episcopiei nr. 11-13, C.I.F. 12337817, anunţă iniţierea procedurii de achiziţie directă de...