Regulament propriu


REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE  MUNCĂ

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.l. Inspectoratul teritorial de muncă este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Art.2. Inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare Inspectorat, este organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, şi constituie unitatea cu personalitate juridică ce dispune de capacitate funcţională, administrativă şi de gestiune a resurselor umane şi financiare.

Art.3. Inspectoratul are sediul, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ şi organizează cu acordul Inspecţiei Muncii puncte de lucru în această localitate şi/sau în alte localităţi din judeţ.

Art.4. Activitatea Inspectoratului se desfăşoară pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul, respectiv în municipiul Bucureşti. Conducerea Inspecţiei Muncii aprobă, după caz, extinderea limitelor de competenţă ale Inspectoratului.

Art.5. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

Art.6. Activitatea Inspectoratului este îndrumată şi controlată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Inspecţia Muncii.

Art.7. (1) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media, putând furniza, la cererea acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă, cu înştiinţarea prealabilă a Inspecţiei Muncii, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor specialişti din unităţile de producţie, cercetare, proiectare şi din alte instituţii publice ale statului.

Art.8. (1) Inspectoratul, prin personalul propriu, poate furniza la cerere celor interesaţi, servicii în domeniile de competenţă, în condiţiile legii.

(2) Contravaloarea prestaţiilor prevăzute la alin.l se suportă de beneficiari şi constituie venituri la bugetul statului.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSPECTORATULUI

Art.9. Inspectoratul este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr.1377/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.10. Structura organizatorică a Inspectoratului este aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art.ll. (1) Inspectoratul este condus de un inspector şef care are în subordine directă doi inspectori şefi adjuncţi.

(2) Inspectorul şef, inspectorul şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă şi inspectorul şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt inspectori de muncă, numiţi prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în condiţiile legii.

Art.12. în subordinea directă a inspectorului şef funcţionează şi compartimentele:

a)     audit intern;

b)     resurse umane;

c)     economic, achiziţii publice şi executare silită;

d)     comunicare şi relaţii cu publicul;

e)     informatică;

f)      legislaţie, contencios administrativ;

Art.13. în subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă funcţionează compartimentele:

a)     control relaţii de muncă şi contracte colective de muncă;

b)     evidenţa muncii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă.

Art.14. în subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionează compartimentele:

a)     control securitate şi sănătate în muncă;

b)     supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art.15. Inspectorul şef poate stabili atribuţii salariaţilor din Inspectorat, în condiţiile legii.

Art.16. Inspectorul şef reprezintă Inspectoratul şi, după caz, în baza unei delegări exprese, Inspecţia Muncii, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii partenerilor sociali şi cu alte organizaţii.

Art.17. Inspectorii şefi adjuncţi coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate şi reprezintă Inspectoratul în domeniul de competenţă şi, după caz, Inspecţia Muncii în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii partenerilor sociali şi cu alte organizaţii pe baza delegării de către inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii.

Art.18. Şefii de serviciu şi de birou din Inspectorat răspund de modul de realizare a activităţilor din compartimentele pe care le coordonează.

Art.19. Activitatea Inspectoratului se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative în vigoare, precum şi în baza Programului cadru de acţiuni propriu aprobat de inspectorul general de stat şi elaborat în baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii.

Art. 20. (1) Activitatea de control a Inspectoratului se face în baza Planului anual de control care va fi actualizat trimestrial şi a Graficului lunar de control al inspectorilor de muncă. Aceste documente vor fi elaborate şi avizate de inspectorul şef adjunct în domeniu şi vor fi aprobate de inspectorul şef.

(2)    Planul anual de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, precum şi fondul de timp necesar estimat în cadrul anului calendaristic, şi se elaborează în termen de 15 zile de la aprobare.

(3)    Graficul lunar de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, fondul de timp necesar estimat, precum şi inspectorii de muncă care vor efectua controlul. Graficul lunar de control se elaborează până la data de 25 ale lunii anterioare.

(4)    Trimestrial, inspectoratul organizează, pe sectoare de activitate, acţiuni de informare a conducătorilor persoanelor juridice şi după caz a persoanelor cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru cunoaşterea noilor reglementări în domeniu, a acţiunilor organizate de Inspecţia Muncii, precum şi pe alte teme de interes deosebit.

Art.21. în realizarea activităţii de control vor fi utilizate metodele cuprinse în „Manualul metode de inspecţie”, precum şi/sau metodele, ghidurile sau instrumentele de lucru atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate de inspectorul general de stat. La stabilirea tipului şi frecvenţei controlului, precum şi a numărului de inspectori de muncă ce vor participa la control se vor avea în vedere următoarele elemente: mărimea şi volumul de activitate desfăşurat de unitate, nivelul de risc al activităţilor, evoluţia indicatorilor specifici în domeniul de competenţă. Campaniile şi acţiunile tematice organizate de Inspecţia Muncii la nivel naţional au caracter prioritar pentru Inspectorat.

Art.22. Activitatea Inspectoratului se desfăşoară în zilele lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind zilele de repaus şi de sărbători legale. Excepţie fac inspectorii de muncă care au repartizate în control unităţi cu foc continuu, care cercetează evenimentele, precum şi cei ce desfăşoară activităţi prevăzute şi în afara orelor de program în cadrul campaniilor, controalelor inopinate, acţiunilor tematice etc. Pentru orele lucrate suplimentar se acordă recuperări sau vor fi plătite, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.23. Pentru zilele de repaus şi de sărbători legale precum şi pentru orele din afara programului de lucru, inspectorul şef va organiza serviciul de permanenţă.

CAPITOLUL III

OBLIGATIILE/ATRIBUTIILE PE NIVELURI IERARHICE

» >

Art.24. Obligaţiile inspectorului şef sunt:

1)       să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Inspectoratului;

2)        să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a Inspectoratului, în concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;

3)        să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze/elibereze personalul Inspectoratului, cu respectarea dispoziţiilor legale;

4)        să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

5)        să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

6)        să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;

7)        să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

8)        să reprezinte Inspectoratul în raporturile cu terţii;

9)        să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

10) să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Inspectoratului şi a celor provenite de la Inspecţia Muncii şi de la angajatori;
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
să încheie acte juridice în numele şi pe seama Inspectoratului, conform competenţelor sale;

să prezinte inspectorului general de stat situaţia economico-fmanciară a Inspectoratului, modul de realizare a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;

să stabilească şi să ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, pentru cunoaşterea de către lucrătorii proprii a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;

să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Inspectoratului, sub rezerva legalităţii lor;

să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;

să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie;

să emită decizii în exercitarea atribuţiilor sale;

s                      7

să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activitatea Inspectoratului;

să avizeze programul cadru de acţiuni propriu şi îl supune aprobării inspectorului general de stat;

să stabilească măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor Inspecţiei Muncii, precum şi pentru aplicarea dispoziţiilor inspectorului general de stat şi ale inspectorilor generali de stat adjuncţi;

să asigure realizarea măsurilor dispuse de reprezentanţii din cadrul Inspecţiei Muncii, prin notele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceştia;

să aprobe planul anual de control (actualizat trimestrial) şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă;

să aprobe angajatorilor care îndeplinesc condiţiile legale, solicitarea de păstrare şi completare a carnetelor de muncă;

să aprobe reducerea perioadei prevăzute de art.711 alin.(l) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.712 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

să autorizeze angajatorii să acorde cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art.132 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

să avizeze dosarele de cercetare întocmite de inspectorii de muncă sau, după caz, de angajatori, în condiţiile legii;

să soluţioneze plângerile prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, după caz la propunerea inspectorilor şefi adjuncţi pe domeniul de competenţă;

să semneze autorizaţiile de funcţionare de competenţa inspectoratului şi aprobă retragerea acestora, cu înştiinţarea Inspecţiei Muncii, la propunerea inspectorilor de muncă;
29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)
să semneze avizele pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi aprobă anularea acestora, la propunerea inspectorilor de muncă, în condiţiile prevăzute de lege;

să informeze operativ Inspecţia Muncii, conform procedurilor stabilite, despre evenimentele cu urmări grave produse şi despre deficienţele grave depistate de inspectorii de muncă în unităţile controlate;

să pună la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

să ducă la îndeplinire de îndată măsurile dispuse de reprezentanţii Inspecţiei Muncii în acţiunile organizate în comun şi asigură mijloacele necesare îndeplinirii acestora;

să analizeze periodic sau ori de câte ori este nevoie, cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din Inspectorat şi dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii;

să asigure elaborarea la termen a ştatului de funcţii pe care îl transmite spre avizare Inspecţiei Muncii, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite;

să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului şi la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului Inspectoratului;

să aprobe planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din Inspectorat, planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul Inspectoratului în scopul instruirii funcţionarilor publici;

să aprobe programarea, efectuarea şi reprogramarea concediilor de odihnă pentru personalul Inspectoratului;

să asigure elaborarea la termen a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, pe care îl transmite spre aprobare Inspecţiei Muncii;

să asigure execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în conformitate cu reglementările în vigoare;

să răspundă de organizarea şi conducerea contabilităţii în calitate de ordonator de credite;

să asigure şi răspunde de întocmirea, semnarea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform prevederilor legale în vigoare;

să organizeze şi coordonează controlul financiar preventiv în Inspectorat;

să aprobe planul anual de audit intern;

să coordoneze auditul intern organizat la nivelul Inspectoratului;

să aprobe Programul anual al achiziţiilor publice al Inspectoratului;

să verifice şi ia măsuri pentru respectarea Regulamentului Intern de către personalul din Inspectorat;

să aprobe ştatele de plată a drepturilor salariale ale personalului din Inspectorat;

să aprobe ordinele de deplasare ale personalului din Inspectorat;

să stabilească, potrivit legii, răspunderea materială a funcţionarilor publici pentru recuperarea pagubelor pe care aceştia le-au produs Inspectoratului;
50)      să organizeze accesul la informaţiile publice şi soluţionarea petiţiilor, acordă audiente;

51)      să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să verifice şi să răspundă de activitatea de executare silită;

52)      să asigure soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalităţilor aferente acestuia;

53)      să repartizeze spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări care sunt în atribuţiile Inspectoratului;

54)      să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 20% din timpul de lucru;

55)      să îndeplinească şi alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, precum şi alte atribuţii în domeniul de competenţă delegate ierarhic.

Art.25. Obligaţiile inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sunt:

1)        să asigure îndrumarea de specialitate şi controlul în domeniul relaţiilor de muncă şi al

evidentei muncii; > *

2)         să asigure informarea operativă a inspectorului şef privind evenimentele deosebite din domeniul relaţiilor de muncă şi evidenţei muncii;

3)         să analizeze periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în domeniul de competenţă;

4)         să analizeze şi face propuneri inspectorului şef în scopul aplicării măsurilor de prevenire, identificare şi combatere a muncii nedeclarate, precum şi pentru îndeplinirea altor obiective stabilite în domeniul specific;

5)         să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

6)         să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Inspectoratului şi a celor provenite de la Inspecţia Muncii şi de la angajatori;

7)         să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din compartimentele subordonate, sub rezerva legalităţii lor;

8)         să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;

9)         să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul din compartimentele subordonate;

10)      să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activităţile desfăşurate în compartimentele subordonate;

11)      să stabilească măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate;
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
să asigure realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi transmiterea acestora la termenele stabilite;

să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele subordonate;

să elaboreze proiectul programului cadru de acţiuni propriu în domeniul de competenţă, în vederea punerii în aplicare a programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

să elaboreze propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în domeniul specific pe care îl înaintează Inspectorului şef în vederea aprobării;

să avizeze graficele de control în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;

să acorde audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a reclamaţiilor şi sesizărilor din domeniul specific;

să semneze, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor subordonate;

să avizeze graficele de concediu pentru personalul din compartimentele subordonate;

să avizeze rapoartele privind necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentelor subordonate;

să urmărească realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;

să asigure furnizarea informaţiilor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează pentru actualizarea bazei de date a Inspectoratului;

să verifice, să analizeze şi să evalueze gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control;

să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de control relaţii de muncă;

să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de evidenţă angajatori, înregistrări, evidenţă contracte individuale de muncă;

să coordoneze activitatea de înscrieri, completări şi certificări carnete de muncă si răspunde de gestiunea acestora;

să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activitatea de certificare şi contrasemnare a legalităţii înscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora;

să semneze pentru conformitatea datelor înscrise în carnetele de muncă;

să asigure în colaborare cu serviciul economic verificarea calculului şi încasării comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declaraţiilor fiscale şi de inventar;

să organizeze activitatea privind registrele generale de evidenţă a salariaţilor;
31)        să organizeze şi să coordoneze activitatea de testare a personalului cu atribuţii în domeniul resurselor umane, pentru obţinerea aprobării privind păstrarea şi completarea carnetelor de muncă de către angajatori;

32)        să verifice îndeplinirea de către angajatori a condiţiilor necesare pentru a primi aprobarea de păstrare şi completare a carnetelor de muncă;

33)        să propună inspectorului şef aprobarea păstrării şi completării carnetelor de muncă de către angajatorii care îndeplinesc condiţiile legale;

34)        să organizeze activitatea de certificare a carnetelor de muncă conform prevederilor din Anexa nr.1 pct.2 din Ordinul nr.98/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii;

35)        să analizeze în colaborare cu compartimentul legislaţie, contencios administrativ proiectele de concediere colectivă notificate de angajatori;

36)        să propună spre aprobare Inspectorului şef reducerea perioadei prevăzute de art.711 alin.(l) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.712 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

37)        să propună inspectorului şef autorizarea angajatorilor de a acorda cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art. 132 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

38)        să pună la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acorda sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

39)        să urmărească modul în care se înregistrează contractele colective de muncă, se organizează evidenţa acestora şi modul în care se realizează concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese

40)        să ducă la îndeplinire de îndată măsurile dispuse de reprezentanţii Inspecţiei Muncii în acţiunile organizate în comun şi asigură mijloacele necesare îndeplinirii acestora;

41)        să facă propuneri, după caz, cu privire la soluţionarea plângerilor prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, în domeniul de competenţă;

42)        să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 40% din timpul de lucru;

43)        să îndeplinească şi alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, precum şi alte atribuţii în domeniul de competenţă delegate ierarhic.

Art.26.-Obligaţiile inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă sunt:

1)        să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei şi, după caz, participă la acţiunile de control;

2)         să stabilească măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi pentru aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate;

să asigure realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi transmiterea acestora la termenele stabilite;

să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi sancţionarea personalului din compartimentele subordonate;

să elaboreze proiectul programului propriu de acţiuni în domeniul de competenţă, în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

să elaboreze propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în domeniul specific pe care îl înaintează inspectorului şef în vederea aprobării;

să avizeze graficele de control în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;

să acorde audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a petiţiilor din domeniul de competenţă;

să semneze, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor coordonate;

să avizeze graficele de concediu pentru compartimentele din subordine;

să formuleze propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

să urmărească realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă, precum şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;

să asigure furnizarea informaţiilor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează pentru actualizarea bazei de date a inspectoratului teritorial de muncă;

să verifice, să analizeze şi să evalueze gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control şi decide în consecinţă;

să informeze, de îndată, Inspecţia Muncii, conform procedurilor stabilite, cu privire la producerea evenimentelor;

să analizeze documentele de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

să întocmească lunar un raport privind calitatea actului de control pe baza analizei documentelor de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi dispune măsuri în consecinţă;

să asigure gestionarea registrelor de evidenţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de procedurile Inspecţiei Muncii;

să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de consultanţă şi asistenţă de specialitate şi supravegherea pieţei;

să coordoneze activitatea de control a măsurilor dispuse prin programele de normalizare a condiţiilor deosebite de muncă la angajatori;

21)    să repartizeze domeniile de activitate în funcţie de pregătirea profesională a inspectorilor de muncă, şefilor de serviciu şi/sau de birou din subordine, urmărind încărcarea echilibrată a sarcinilor alocate;

22)    să coordoneze activitatea de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

23)    să organizeze, să coordoneze şi, după caz, să participe la cercetarea evenimentelor, potrivit competenţelor stabilite de reglementările legale;

24)    să asigure verificarea rapoartelor de activitate depuse de serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate şi propune, după caz, retragerea certificatului de abilitare;

25)    să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 40% din timpul de lucru;

26)    să îndeplinească şi alte atribuţii delegate ierarhic sau care decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.

Art.27. Şefii de serviciu şi de birou din Inspectorat au următoarele atribuţii:

1)    să organizeze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activitatea compartimentului pe care îl coordonează;

2)     să urmărească realizarea lucrărilor la termenele stabilite şi realizează efectiv o parte din lucrările repartizate compartimentului;

3)     să prezinte şi să susţină la şeful ierarhic superior lucrările şi corespondenţa elaborată în cadrul compartimentului;

4)     să răspundă în faţa şefilor ierarhic superiori de calitatea lucrărilor repartizate şi în termenele stabilite;

5)     să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului şi evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

6)     să realizeze efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului;

7)     să elaboreze în termen grafice de control, tematici, statistici, rapoarte, celelalte lucrări repartizate de şefii ierarhici;

8)     să semneze, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenta realizată în cadrul serviciului respectiv;

9)     să verifice şi să analizeze, după caz, împreună cu inspectorii şefi adjuncţi, actele de control întocmite de inspectorii de muncă din subordine;

10)    să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 60% din timpul de lucru;

11)    să îndeplinească şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL

INSPECTORATULUI

Art.28. Personalul din cadrul Inspectoratului are următoarele atribuţii:

A

A. In activitatea de audit intern

1)    desfaşoară activităţi de consiliere conform prevederilor legale, menite să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fară asumarea de responsabilităţi manageriale de către auditorii implicaţi;

2)     asigură auditul de regularitate cu scopul de a oferi conducerii Inspectoratului garanţia că bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară oferă o imagine fidelă, clară şi completă privind buna gestiune economico-financiară;

3)    auditează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, evaluând dimensionarea veniturilor extrabugetare, gradul de certitudine al veniturilor, dimensionarea cheltuielilor bugetare şi fundamentarea acestora, fundamentarea investiţiilor şi achiziţiilor publice şi riscul depăşirii cheltuielilor proiectate;

4)     elaborează planul de audit public intern însoţit de referat de justificare a modului în care au fost selectate obiectivele, acestea fiind defalcate anual, semestrial, trimestrial sau lunar, după caz, cu specificarea scopului acţiunii, a activităţii supuse auditării, a structurii auditate, a numărului de auditori antrenaţi în acţiunea respectivă, a perioadei desfăşurării acţiunii;

5)    elaborează alte lucrări la cererea conducătorului Inspectoratului;

6)     informează Serviciul Audit Intern din cadrul Inspecţiei Muncii despre recomandările neînsuşite de către conducătorul Inspectoratului, precum şi despre consecinţele acestora;

7)    creează şi întreţine baze de date privind propria activitate;

8)    examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele, iar pe aceste baze, propune măsuri pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

9)    evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie din cadrul Inspectoratului, ori la nivelul unui proiect/program finanţat din fonduri publice utilizează resurse umane, financiare şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor;

10) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

11) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile asociate acestora, propune măsuri pentru corectarea şi diminuarea lor;

12)  elaborează şi transmite la cerere compartimentului audit intern din cadrul Inspecţiei Muncii raportul anual al activităţii de audit intern precum şi rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit, după avizarea prealabilă a acestora de către inspectorul şef al Inspectoratului;

13)  elaborează proceduri formalizate specifice activităţii de audit intern, pe care le transmite spre aprobare inspectorului şef al Inspectoratului;

14)  alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

A

B. In activitatea de resurse umane

1)    întocmeşte la termen ştatul de funcţii în vederea transmiterii spre avizare Inspecţiei Muncii şi aprobării de către ordonatorul principal de credite;

2)     întocmeşte lunar situaţia nominală a posturilor şi personalului pe compartimente potrivit structurii organizatorice a Inspectoratului pe care o înaintează spre aprobare inspectorului şef;

3)     aplică şi respectă prevederile legale referitoare la gestionarea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale;

4)     efectuează lucrările de evidenţă şi mişcare a personalului din Inspectorat;

5)     întocmeşte, completează şi gestionează carnetele de muncă pentru salariaţii Inspectoratului;

6)     verifică pe baza condicilor de prezenţă întocmirea fişelor de pontaj ale personalului Inspectoratului de către compartimentele de specialitate şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a concediilor fară plată aprobate şi a absenţelor nemotivate;

7)     solicită compartimentelor de specialitate şi întocmeşte programarea pentru anul următor a concediilor de odihnă ale personalului Inspectoratului şi o înaintează spre aprobare inspectorului şef;

8)     colaborează cu serviciul economic, achiziţii publice şi executare silită la organizarea, întocmirea şi efectuarea operaţiilor privind salariile personalului Inspectoratului;

9)     organizează evidenţa, manipularea şi păstrarea documentelor care au regim special precum şi evidenţa militară conform reglementărilor în vigoare;

10)  ţine evidenţa deciziilor emise de inspectorul şef, precum şi evidenţa deciziilor transmise de Inspecţia Muncii şi a ordinelor transmise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

11)  asigură respectarea prevederilor legale privind ocuparea funcţiilor publice, numirea şi promovarea funcţionarilor publici, precum şi respectarea prevederilor legale privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din Inspectorat;

12)  asigură respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale, la angajarea şi promovarea personalului contractual, la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului contractual din Inspectorat;

13)   întocmeşte şi transmite personalului din Inspectorat decizii privind încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţii, sancţionări, pensionări etc.;

14)    organizează şi asigură împreună cu compartimentele de specialitate din Inspectorat serviciul de permanenţă în conformitate cu dispoziţiile primite;

15)   întocmeşte Regulamentul Intern al Inspectoratului în colaborare cu compartimentul legislaţie, contencios administrativ, îl înaintează în vederea consultării sindicatului sau, după caz reprezentanţilor salariaţilor şi îl aprobă prin decizia inspectorului şef;

16)   întocmeşte contracte individuale de muncă şi acte adiţionale pentru personalul contractual din Inspectorat, şi asigură evidenţa acestora;

17)    aplică prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale personalului contractual din Inspectorat;

18)    asigură evidenţa fişelor de post a personalului din Inspectorat;

19)    îndrumă funcţionarii publici de conducere implicaţi în procesul de evaluare, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situaţiile menţionate de legiuitor;

20)    centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională al funcţionarilor publici transmise de personalul de conducere din Inspectorat;

21)    elaborează planul de măsuri privind pregătirea profesională şi planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din Inspectorat, le transmite pentru avizarea de şeful serviciul economic, achiziţii publice şi executare silită în vederea încadrării în fondurile alocate în scopul instruirii în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului, le transmite în vederea consultării şi avizării în baza prevederilor art. 72 alin(l) lit d) şi ale art. 74 alin (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată şi le înaintează spre aprobare inspectorului şef;

22)    transmite Inspecţiei Muncii planul anual de perfecţionare profesională şi planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici aprobate ale Inspectoratului;

23)    monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

24)    întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate şi un raport anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

25)    asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice din domeniul de competenţă, potrivit actelor normative în vigoare;

26)    monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare în cadrul Inspectoratului;

27)    întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare la Inspectorat şi le transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

28)    acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din Inspectorat cu privire la respectarea normelor de conduită;

29)    asigură evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru personalul din Inspectorat care intră sub incidenţa Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmite copii certificate ale acestora Agenţiei Naţionale de Integritate şi Compartimentului Informatică, în vederea publicării pe site-ul Inspectoratului şi o copie certificată a registrelor declaraţiilor de avere şi de interese la Agenţia Naţională de Integritate;

30)    actualizează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

31)    asigură elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Inspectoratului;

32)    asigură depunerea dosarelor de pensionare ale salariaţilor din Inspectorat la Casele teritoriale de pensii;

33)    completează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici în format electronic şi Registrul general de evidenţa a salariaţilor în format electronic cu modificările intervenite în situaţia personalului contractual;

34)    alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

a.

C. In activitatea economică, achiziţii publice şi executare silită

1)        organizează activitatea financiar-contabilă şi de gestiune în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);

2)        asigură respectarea normelor contabile, a stocării şi păstrării sub forma suporturilor tehnici şi controlului datelor înregistrate în contabilitate în toate situaţiile în care sunt utilizate sistemele de prelucrare automată a datelor;

3)        asigură păstrarea, în arhiva proprie, a documentelor primite sau emise de inspectorat conform “Nomenclatorului arhivistic” propriu aprobat de organele competente;

4)        asigură în colaborare cu compartimentul îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă, evidenţa muncii verificarea calculului şi încasării comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declaraţiilor fiscale şi de inventar;

5)        primeşte de la compartimentul îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă, evidenţa muncii, declaraţiile fiscale pe bază de proces verbal de predare- primire pentru a fi înregistrate în contabilitate;

6)        primeşte de la compartimentul control relaţii de muncă rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de inspecţie fiscală, pentru a fi înregistrate în contabilitate;

7)        ţine evidenţa pe plătitor a tuturor obligaţiilor şi plăţilor din comision şi din alte prestaţii;

8)        transmite către inspectorul cu atributii de executare silită situaţia debitorilor;

9) ia toate masurile pentru reconstituirea documentelor contabile in situaţie de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situatii;

Pages: 1 2

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

19.01.2018 – ITM Arad – întrunire cu angajatorii și angajatii din Arad

19.01.2018 – ITM Arad – întrunire cu angajatorii și angajatii din Arad

Vineri, 19.01.2018, începând cu ora 10.00, va avea loc prima întâlnire din acest an, dintre inspectorii de muncă şi  angajatorii şi angajaţii din Arad....

 
Contracte colective de munca, inregistrate la ITM Arad

Contracte colective de munca, inregistrate la ITM Arad

În cursul anului 2017, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 253 contracte colective de muncă, iar domeniile de activitate...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...

 
ITM ARAD – informatii pentru primarii

ITM ARAD – informatii pentru primarii

Dorim să reamintim  primăriilor din raza teritoriala a județului Arad faptul că lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social...