Info ITM ARAD

Categorii de documente produse şi gestionate


Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate conform art. 5 lit. h) din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.     Lista societăţilor înregistrate ca agenţi de ocupare a forţei de muncă;

2.     Lista agenţilor de ocupare a forţei de muncă ce nu mai desfăşoară activitate.

3.     Acte normative

4.     Avize

5.     Borderouri de expediere corespondenţă

6.     Carta de audit intern

7.     Chestionare (ex.: chestionar referitor la leziunile profesionale)

8.     Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă

9.     Codul de conduită specific domeniului de activitate pentru personalul din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă

10.  Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)

11.  Condică de prezenţă

12.  Chestionare

13.  Decizii emise de inspectorul şef

14.  Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii.

15.  Documentaţii în vederea realizării de achiziţii

16.  Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont wholesale mlb jerseys de rezultat patrimonial, cont execuţie documente cheltuieli, cont execuţie venituri

17.  Documente wholesale jerseys privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională

18.  Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale

19.   Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor

20.  Dosare de achiziţie publică

21.  Dosare de cercetare a accidentelor de Irvine muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

22.  Dosare profesionale

23.  Dosare de audit public intern

24.  Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată

25.  Formulare (ex.: formulare de audit întocmite conform mobile prevederilor O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelorgenerale privind exercitarea activităţii de audit public intern)

26.  Informaţii privind proiectele internaţionale în care Inspecţia Muncii are calitatea de aplicant principal sau partener.

27.   Informări (ex.: asupra controalelor tematice ale inspectoratelor teritoriale de muncă)

28.  Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)

29.  Rapoarte privind aplicarea prevederilor convenţiilor O.I.M.

30.  Metodologii de lucru, norme interne

31.  Lisbon Note, puncte de vedere, observaţii (ex.: privind proiectele legislative ce intră în limitele de competenţă ale Inspecţiei Muncii)

32.  Petiţii

33.  Planuri multianuale şi anuale de audit

34.  Procese verbale de control, note de constatare întocmite alături de inspectorii wholesale nfl jerseys de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, procese verbale de cercetare

35.  Proceduri de sistem şi operaţional de lucru

36.  Programe şi strategii în domeniu (Programul Cadru Anual de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, Programul semestrial pentru activitatea de control financiar. Programul anual de achiziţii, Strategia naţională privind incidenţa muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 şi a Planului naţional Informatii de acţiuni pentru implementarea acestei strategii)

37.  Protocoale de colaborare cu diferite A autorităţi şi instituţii publice şi alte documente de cooperare internaţională în domeniile de competenţă ale Inspecţiei Muncii.

38.  Programul de pregătire şi de asigurare a îmbunătăţirii calităţii activităţii de audit public intern la nivelul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă

39.  Rapoarte şi formulare analize

40.  Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media

41.  Referate

42.  Registre de evidenţă

43.  Registre intrare – ieşire corespondenţă

44.  Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de Judecată

45.  Regulamentul intern al Inspectoratul Teritorial de Muncă

46.  Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad

47.  Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente

48.  Situaţii periodice privind domeniul de activitate

49.  Statele de funcţii

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...