Info ITM ARAD

Concurs pentru ocupare de functie publica – 18.02.-22.02.2019


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie vacantă de inspector de muncă, grad profesional superior, în cadrul Serviciului  Control Securitate si Sanatate in Munca, în perioada 18.02.-22.02.2019, începând cu ora 10 la sediul din strada Episcopiei nr.11-13.

Condiţii de participare

La concursul organizat poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. A) Condiţii generale
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 9. B) Condiţiile specifice
 10. a) – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie geologică, mine, petrol şi gaze;

b)- vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei publice -7 ani;

 1. c) – cunoştinţe de bază operare calculator ;

Persoanele interesate vor depune până in data de 06.02.2019(inclusiv) , la secretarul comisiei de concurs,  un dosar de înscriere conţinând:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări si perfectionari;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă eliberata de angajator pentru perioada lucrata care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 1. C) Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de examen  până în ziua de  06.02.2019 inclusiv;

–  în ziua de 12.02.2019 se va afişa la sediul anunţat, rezultatul selecţiei dosarelor depuse;

–  proba scrisă se va desfăşura în ziua de   18.02.2019, ora 10;

–  interviul se va desfăşura în ziua de  22.02.2019, ora 10;

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul ITM şi pe site-ul www.itmarad.ro.

Toate etapele concursului (înscrierea candidaţilor, selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul) se vor desfăşura la sediul din Arad, str. Episcopiei nr. 11-13, tel/fax: 0257257251.

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Educatie timpurie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Educatie timpurie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Pentru dobândirea, încă de pe băncile școlii, a unor cunoștințe primare și abilități în materie de securitate și sănătate, pentru dezvoltarea capacității...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...

 
Managementul responsabil al substantelor periculoase asigura locuri de munca sigure si sanatoase

Managementul responsabil al substantelor periculoase asigura locuri de munca sigure si sanatoase

 Ca și în anii precedenți, atât la nivel național cât și la nivel european, a patra săptămână a lunii octombrie este dedicată dezbaterilor privind securitatea...

 
Dantes Nicolae Bratu revine la conducerea Inspectiei Muncii

Dantes Nicolae Bratu revine la conducerea Inspectiei Muncii

Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspecţiei Muncii şi va avea funcţia de inspector general de stat, după ce anterior fusese detaşat ca secretar...