Info ITM ARAD

Regulament propriu


26) informează, de îndată, Inspecţia Muncii, conform prc ^lite, cu privire la producerea evenimentelor;
27) analizează documentele de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
28) întocmeşte lunar un raport privind calitatea actului de control pe baza analizei documentelor de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi dispune
măsuri în consecinţă;
i *
29) asigură gestionarea registrelor de evidenţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de procedurile Inspecţiei Muncii;
30) coordonează activitatea de control a măsurilor dispuse prin programele de normalizare a condiţiilor deosebite de muncă la angajatori;
31) repartizează lucrările pe domenii de activitate în funcţie de pregătirea profesională a inspectorilor de muncă, şefilor de serviciu şi/sau de birou din subordine, urmărind încărcarea echilibrată a sarcinilor alocate;
32) ia măsuri pentru retragerea avizului acordat dosarelor de cercetare întocmite de comisia numită de angajator şi dispune refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;
33) coordonează activitatea de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi înaintează Inspecţiei Muncii un raport trimestrial privind certificatele constatatoare eliberate de Inspectorat;
34) organizează, coordonează şi, după caz, participă la cercetarea evenimentelor, potrivit competenţelor stabilite de reglementările legale şi avizează procesele verbale de cercetare, întocmite de inspectorii de muncă;
35) asigură refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului conform celor dispuse de Inspecţia Muncii în cazul în care acesta este respins şi asigură transmiterea acestuia în termenul legal pentru avizare;
36) asigură verificarea rapoartelor de activitate depuse de serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate şi propune, după caz, retragerea certificatului de abilitare;
37) asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;
38) răspunde de organizarea periodică a unor acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor şi informează Inspecţia Muncii cu privire la problemele ridicate de angajatori;
39) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul de competenţă, pe care le înaintează inspectorului şef;
40) întocmeşte şi contrasemnează după caz, fişele de post pentru personalul din subordinea sa, conform reglementărilor legale;
41) realizează şi contrasemnează după caz, evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;
42) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.
Art.23. Şefii de serviciu şi de birou din Inspectorat-au următoarele atribuţii:
organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl coordonează;
urmăresc realizarea lucrărilor la termenele stabilite;
prezintă şi susţin la şeful ierarhic superior lucrările şi corespondenţa elaborată în
cadrul compartimentului;
răspund de modul de realizare a activităţilor din compartimentele pe care le coordonează;
răspund în faţa şefilor ierarhic superiori de calitatea lucrărilor repartizate şi în termenele stabilite;
întocmesc şi contrasemnează după caz, fişele de post pentru personalul din subordinea sa, conform reglementărilor legale;
realizează şi contrasemnează după caz, evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;
realizează efectiv o parte din lucrările repartizate;
elaborează în termen grafice de control, tematici, statistici, rapoarte şi celelalte lucrări repartizate de şefii ierarhici;
semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul serviciului/biroului respectiv;
verifică şi analizează, după caz, împreună cu inspectorii şefi adjuncţi, actele de control întocmite de inspectorii de muncă din subordine;
efectuează lunar acţiuni de control în domeniul de competenţă la dispoziţia inspectorului şef adjunct;
asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul informatic SI AMC/COLUMBO;
îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.
CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

W A
a in co
ab
actualizării
i anual
INSPECTORATULUI
Art.24. Atribuţiile generale ale compartimentelor de specialitate din cadrul Inspectoratului sunt:
1) întocmeşte, în limitele de competenţă, răspunsuri la adrese, solicitări de puncte de vedere, reclamaţii şi sesizări, în domeniul său de competenţă sau le înaintează, după caz, instituţiilor publice care au competenţă de soluţionare;
2) formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;
3) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;
4) elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie şi evaluează eficienţa utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;
5) furnizează periodic date compartimentului informati< site-ului inspectoratului teritorial de muncă, în domeniul de
6) transmite Inspecţiei Muncii datele necesare pentru el de activitate al Inspecţiei Muncii.
7) elaborează rapoarte, informări,chestionare şi alte materiale solicitate de Inspecţia Muncii;
8) elaborează şi aplică proceduri operaţionale şi, după caz, proceduri de sistem proprii domeniului de activitate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9) realizează, potrivit prevederilor legale, arhivarea documentelor elaborate/gestionate în domeniul de competenţă.
Art.25. Atribuţiile specifice ale compartimentelor de specialitate din cadrul Inspectoratului sunt:
A. Control relaţii de muncă:
1) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
2) elaborează Programul propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;
3) realizează acţiunile de control înscrise în Programul cadrul de acţiuni propriu al inspectoratului, în domeniul relaţiilor de muncă;
4) participă la realizarea acţiunilor de control în cadrul campaniilor naţionale sau locale, în domeniul relaţiilor de muncă;
5) controlează folosirea de către angajatori a forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată. în scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fişelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidenţă al salariaţilor transmis la Inspectorat, precum şi a oricăror alte documente solicitate de inspectorul de muncă;
6) impune cu ocazia controalelor completarea fişei de identificare prin care se consemnează declaraţiile persoanelor care prestează activitate. Modelul fişei de identificare este prevăzut în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017;
7) constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfăşoară în condiţiile unui raport de muncă;
8) dispune încheierea contractelor individuale de muncă şi transmiterea acestora în registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru lucrătorii identificaţi că prestează activitate fără contract individual de muncă;
9) controlează acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
10) controlează respectarea prevederilor legale care reglementează registrul general de evidenţă a salariaţilor;
11) controlează respectarea prevederilor legale privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
12) controlează încadrarea în muncă a cetăţenilor străini în România;
13) controlează activitatea desfăşurată de agenţii de plasare a forţei de muncă, precum şi respectarea de către aceştia a condiţiilor prevăzute de legea specială;
14) controlează activitatea desfăşurată de agenţii de muncă temporară, precum şi respectarea de către aceştia a condiţiilor prevăzute de legea specială;
15) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
16) comunică înştiinţări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele necesare controlului la sediul societăţii/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei şi a documentelor solicitate, atunci când controlul nu poate fi finalizat la data iniţierii lui;
17) solicită reprezentanţilor entităţii controlate, precum şi lucrătorilor, singuri sau în prezenţa martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum şi note scrise de la persoanele care pot da relaţii cu privire la aspectele verificate şi, după caz, realizează fotografii şi înregistrări audiovideo;
18) participă, împreună cu alte autorităţi sau instituţii publice, la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituţii ale statului;
19) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniul de competenţă, când există indicii de săvârşire a unei infracţiuni;
20) furnizează informaţii de specialitate, participă la elaborarea de studii şi analize
în domeniul relaţiilor de muncă;
> j
21) aplică strategia privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
22) controlează respectarea prevederilor legale speciale în care Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, au competenţe de control şi de aplicare a
sancţiunilor contravenţionale;
> i }
23) constată şi sancţionează nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi dispune măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate;
24) verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor efectuate la angajatori;
25) controlează situaţiile semnalate de cetăţeni, instituţii publice sau agenţi economici prin sesizări, adrese, scrisori, audienţe, în legătură cu nerespectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi răspunde petenţilor cu privire la constatările efectuate şi /sau, după caz, cu privire la măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate;
26) întocmeşte lunar rapoartele privind activitatea desfăşurată în domeniul relaţiilor de muncă şi participă la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspecţiei Muncii;
27) colaborează cu Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă la organizarea, coordonarea şi derularea de campanii naţionale şi acţiuni comune de control;
28) elaborează proceduri operaţionale în baza metodologiilor întocmite de Inspecţia Muncii în domeniul relaţiilor de muncă şi pun în aplicare prevederile acestora;
29) organizează, în colaborare cu alte instituţii sau organisme specializate, acţiuni în vederea cunoaşterii prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă ori, după caz, participă la astfel de acţiuni;
30) pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;
31) realizează la termenele stabilite, măsurile dispuse de căt^râ^^ntanţii Inspecţiei Muncii prin notele de control şi comunică modul de realizşre
32) elaborează şi comunică la termenele stabilite, materialejI>în^jmieniLjl de competentă solicitate de Inspecţia Muncii;
33) comunică în condiţiile stabilite de metodologiile elaborate de Inspecţia Muncii şi procedurile aplicabile, rezultatele acţiunilor/campaniilor dispuse;
34) asigură schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii, în domeniul de competenţă;
35) colaborează cu alte instituţii de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acţiuni comune pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
36) la solicitarea inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii participă la derularea unor acţiuni sau, după caz, la grupurile de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii;
37) furnizează informaţii pentru mediatizarea activităţii instituţiei, în domeniul de competenţă, cu informarea inspectorului şef;
38) asigură introducerea datelor şi

Pages: 1 2

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii se reuneste la Bucuresti

Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii se reuneste la Bucuresti

#RO2019EU / Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii se reunește la București Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC), organism...

 
Doar versiunea 6.0.6 a aplicației REVISAL

Doar versiunea 6.0.6 a aplicației REVISAL

ITM ARAD INFORMEAZĂ ANGAJATORII : din 20 mai 2019 se va utiliza doar versiunea 6.0.6 a aplicației REVISAL ITM Arad aduce în atenția tuturor angajatorilor din...

 
Reglemantari noi in munca cu zilierii

Reglemantari noi in munca cu zilierii

  ÎN ATENȚIA ANGAJATORILOR – BENEFICIARI : REGLEMENTARI NOI ÎN MUNCA CU ZILIERII   Întrucât luna mai a debutat cu noi modificări în ceea ce privește...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...